icedove-l10n (1:3.0.10-1) 0003-rebrand-bg-language-pack.patch

Summary

 upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.dtd        |  4 ++--
 upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.properties     |  4 ++--
 upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/aboutDialog.dtd     |  3 +--
 upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/accountCreation.dtd   |  2 +-
 upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/credits.dtd       |  2 +-
 upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/featureConfigurator.dtd |  8 ++++----
 6 files changed, 11 insertions(+), 12 deletions(-)

  
download this patch

Patch contents

From: Christoph Goehre <chris@sigxcpu.org>
Date: Sun, 21 Feb 2010 10:55:54 +0100
Subject: [PATCH] rebrand bg language pack

---
 upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.dtd  |  4 ++--
 .../bg/chrome/locale/bg/branding/brand.properties |  4 ++--
 .../bg/chrome/locale/bg/messenger/aboutDialog.dtd |  3 +--
 .../chrome/locale/bg/messenger/accountCreation.dtd |  2 +-
 upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/credits.dtd |  2 +-
 .../locale/bg/messenger/featureConfigurator.dtd  |  8 ++++----
 6 files changed, 11 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.dtd b/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.dtd
index b0f582a..911f8fa 100644
--- a/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.dtd
+++ b/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.dtd
@@ -1,3 +1,3 @@
-<!ENTITY brandShortName "Thunderbird">
-<!ENTITY brandFullName "Mozilla Thunderbird">
+<!ENTITY brandShortName "Icedove">
+<!ENTITY brandFullName "Icedove">
 <!ENTITY vendorShortName "Mozilla">
diff --git a/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.properties b/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.properties
index fd1a07a..44bf191 100644
--- a/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.properties
+++ b/upstream/bg/chrome/locale/bg/branding/brand.properties
@@ -1,3 +1,3 @@
-brandShortName=Mozilla Thunderbird
-brandFullName=Mozilla Thunderbird
+brandShortName=Icedove
+brandFullName=Icedove
 vendorShortName=Mozilla
diff --git a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/aboutDialog.dtd b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/aboutDialog.dtd
index c8e599c..20d0337 100644
--- a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -2,8 +2,7 @@
 <!ENTITY aboutButton.label "&lt; Назад">
 <!ENTITY aboutButton.accesskey "Н">
 <!ENTITY aboutVersion "версия">
-<!ENTITY copyrightText "&#169;1998-2009 Сътрудници. Всички права са запазени. Mozilla Thunderbird и логотата 
-на Thunderbird са търговски марки на Mozilla Foundation. Всички права са запазени.">
+<!ENTITY copyrightText "&#169;1998-2009 Contributors. All Rights Reserved.">
 <!ENTITY aboutMenu.label "Относно">
 <!ENTITY aboutMenu.accesskey "т">
 <!ENTITY aboutCredits.label "Заслуги">
diff --git a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/accountCreation.dtd b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/accountCreation.dtd
index e80f1e1..0df3b0d 100644
--- a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/accountCreation.dtd
@@ -65,7 +65,7 @@
 <!ENTITY changeSettings.label "Промяна на настройките">
 <!ENTITY changeSettings.accesskey "н">
 
-<!ENTITY contactYourProvider.description "&brandShortName; ви дава възможност да получите ващата поща с помощта на дадените настройки. Въпреки това се свържете с вашия администратор или доставчик относно тези неправилни връзки. За повече информация вижте ЧЗВ на Thunderbird.">
+<!ENTITY contactYourProvider.description "&brandShortName; ви дава възможност да получите ващата поща с помощта на дадените настройки. Въпреки това се свържете с вашия администратор или доставчик относно тези неправилни връзки. За повече информация вижте ЧЗВ на Icedove.">
 
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.title "Внимание! Това е неосигурен сървър.">
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.details "Щракнете на кръгчето за подробности.">
diff --git a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/credits.dtd b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/credits.dtd
index 34948f1..c60ecb3 100644
--- a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/credits.dtd
+++ b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/credits.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!ENTITY credit.title "Заслуги за &brandFullName;">
-<!ENTITY brandMotto "Thunderbirds Are Go!">
+<!ENTITY brandMotto "Icedove Are Go!">
 <!ENTITY credit.thanks "Специални благодарности към">
 <!-- localization credits look like this: -->
 <!--
diff --git a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/featureConfigurator.dtd b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/featureConfigurator.dtd
index c03443f..9f71691 100644
--- a/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/featureConfigurator.dtd
+++ b/upstream/bg/chrome/locale/bg/messenger/featureConfigurator.dtd
@@ -4,13 +4,13 @@ baseMenuOverlay.dtd -->
 <!ENTITY featureConfigurator.title "Помощник за мигриране">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.heading): Heading for the page -->
 
-<!ENTITY featureConfigurator.heading "Особеностите на Thunderbird 3, за които си струва да знаете">
+<!ENTITY featureConfigurator.heading "Особеностите на Icedove 3, за които си струва да знаете">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para1): The tone of this paragraph
 is important: we tried for a tone that promotes the new features (which we
 believe are good and worth users learning about), but also emphasizing that we
 think it's important to preserve user choice. -->
 
-<!ENTITY featureConfigurator.para1 "Thunderbird 3 включва нови мощни придобивки, с които се гордеем и смятаме, че повечето хора ще обикнат. Вкусовете и нуждите на хората се менят, затова направихме Thunderbird лесен за управление и персонализиране.">
+<!ENTITY featureConfigurator.para1 "Icedove 3 включва нови мощни придобивки, с които се гордеем и смятаме, че повечето хора ще обикнат. Вкусовете и нуждите на хората се менят, затова направихме Icedove лесен за управление и персонализиране.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para2): This paragraph explains
 that this page is active (the buttons change the UI), and that they can get
 back to it if they change their mind later.-->
@@ -37,7 +37,7 @@ is intended to explain why it might not be the right default for some users.-->
 <!ENTITY featureConfigurator.alternative.label "Алтернатива">
 
 <!ENTITY featureConfigurator.syncBenefits.para "Можете да четете пощата си, когато не сте свързан с интернет и да търсите съобщения, на базата на думи, които съдържат, не само според имената и темите им.">
-<!ENTITY featureConfigurator.syncAlternative.para "Thunderbird ще изтегли цялата ви поща на този компютър. Ако имате ограничено дисково място или плащате за мрежови трафик, можете да изключите сихронизирането.">
+<!ENTITY featureConfigurator.syncAlternative.para "Icedove ще изтегли цялата ви поща на този компютър. Ако имате ограничено дисково място или плащате за мрежови трафик, можете да изключите сихронизирането.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.syncAll.button): The choice of
 lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make sense
 because of a specific language context.-->
@@ -102,7 +102,7 @@ sense because of a specific language context.-->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaBeforeLink): The part
 of the paragraph before the beginning of the link to the AMO search page.-->
 
-<!ENTITY featureConfigurator.headerParaBeforeLink "Thunderbird 3 подобри подробният изглед на заглавките на съобщенията, включвайки бутони за действия, свързани с тях. Има и алтернативни разработки достъпни като ">
+<!ENTITY featureConfigurator.headerParaBeforeLink "Icedove 3 подобри подробният изглед на заглавките на съобщенията, включвайки бутони за действия, свързани с тях. Има и алтернативни разработки достъпни като ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaLinkName): The name of
 the link to the AMO search page.-->
 
--